Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kallisto, samen slim schoon

Terug
Projectcode 445011
Uitvoerders

Waterschappen, gemeenten, universiteiten en STOWA.

Thema Stedelijk waterbeheer
Einddatum 1-7-2012

Documenten

Het innovatieve project Kallisto heeft tot doel grip te krijgen op de vuilwaterstromen van de Eindhovense afvalwaterketen. Via het nemen van slimme sturings-, bergings- en zuiveringsmaatregelen wordt gepoogd de waterkwaliteit van De Dommel blijvend te verbeteren, op een kosteneffectieve manier.

Het afvalwatersysteem Eindhoven loost via de rwzi, via een regenwaterbuffer op deze rwzi en via een aantal riooloverstorten op de rivier De Dommel en haar zijtakken. In het Kallistoproject wordt onderzocht hoe de hiermee gepaard gaande vuilemissies en de nadelige gevolgen ervan voor De Dommel zo efficiënt mogelijk verminderd kunnen worden. Hiermee willen afvalwaterketenpartners voorkomen dat de Dommel opnieuw vervuild raakt, terwijl nu veel geld wordt gestoken in het uitbaggeren van de vervuiling en het natuurlijk inrichten van deze rivier.

Het project voorziet in het meten, analyseren en berekenen van het waterketen systeemgedrag. Hierbij wordt ook gekeken naar de lozingen in relatie tot de actuele ontvangstcapaciteit van het oppervlaktewater. Er vindt onderzoek plaats naar de relatie tussen maatregelen aan de riolering en rwzi en de effecten daarvan op de waterkwaliteit van De Dommel. De verwachting is dat hiermee kennis wordt opgedaan die waardevol is voor andere water- en rioolbeheerders in Nederland.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap De Dommel, in samenwerking met de Gemeente Eindhoven, Waterschap Vallei & Eem, Waterschap Brabantse Delta, Wageningen Universiteit, Universiteit Gent en STOWA. Enkele andere gemeenten binnen het afvalwatersysteem en adviesbureaus verlenen hun medewerking.

STOWA zorgt met name voor het ontsluiten van de kennis en ervaringen die in het project worden opgedaan, zodat ook andere waterbeheerders daar wat aan hebben. Daarbij wordt geen inhoudelijk eindrapport gemaakt, maar artikelen en rapportages van de leerpunten van het project. De resultaten kunnen allerlei vormen aannemen, zoals nieuwsberichten, artikelen, rapportage van aanbevelingen, evaluatieverslagen en samenvattingen.

Het project wordt wordt mede gefinancierd vanuit het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door NL Innovatie, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.