Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Water, KWALITEIT in stedelijke omgeving

WaterKWALITEIT in de stedelijke omgeving gaat niet (alleen) over chemische normen en ecologische doelstellingen. Het is veel meer! Water heeft waardevolle kwaliteiten in de stedelijke leefomgeving. De uitdaging is om deze meerwaarde te creëren in samenhang met de andere belangen in de stad waarbij de inrichting van het watersysteem zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. RIONED pleit in de brochure “Waardevol stadswater slim realiseren (2011)” om wateren in de bebouwde kom te bezien vanuit het oogpunt van de bewoner en de gebruiker en niet alleen te kijken naar waterkwaliteitsnormen. VNG en de Unie van Waterschappen stellen in de recent verschenen brochure “Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer (2014)” voor om maatschappelijke doelen centraal te stellen, bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit en stadsontwikkeling.

Waarde van water in stedelijke omgeving

Hoewel het lastig is om de waarde in geld uit te drukken voelt iedereen aan dat aantrekkelijk water in en rond het bebouwd gebied van grote waarde is voor ecologie, economie en leefbaarheid.

Waarde van water in bebouwd gebied

Van normgericht naar systeemgericht

In het Bestuursakkoord Water (2011) is afgesproken dat de doelen en effecten centraal staan en niet de normen of geleverde inspanning. Dat geldt ook voor praktische zaken als nieuwe lozingen, het realiseren van waterberging, heroverweging van een bergbezinkbassin, problemen met bestaande lozingen of uitbreidingen van een rioolstelsel. Met de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen is een omslag gemaakt van een emissiegericht sterk normatief beleid naar een effectgerichte benadering. Voorheen werd de vuilemissie van lozingen beoordeeld, nu staat het functioneren van het watersysteem voorop. Naast lozingen wordt er ook gekeken naar de inrichting van het watersysteem en de andere bronnen van vervuiling.

STOWA en Stichting RIONED hebben een denkstappenmodel (2014) ontwikkeld dat gemeenten en waterschappen helpt doelen en effecten centraal te stellen bij het nemen van maatregelen voor het optimaliseren van het stedelijk waterbeheer. Het denkstappenmodel is een hulpmiddel om tot goede afwegingen te komen en geeft houvast bij de (nieuwe) effectgerichte werkwijze. Dit is een eerste stap op weg naar integrale investeringsafwegingen in de openbare ruimte, afgestemd op maatschappelijke functies.

Het streven is om niet alleen water maar alle (ruimtelijke) componenten in heel de stad integraal af te wegen. De klimaatverandering is reden voor veel waterschappen en gemeenten om maatregelen te treffen om wateroverlast en een slechte waterkwaliteit in bebouwd gebied te verminderen. De Klimaatactieve Stad, kortweg KAS, is een beweging die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan een leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt om gegaan. KAS koppelt lokale initiatieven die oplossingen bieden voor andere maatschappelijke opgaven. WaterKWALITEIT speelt daarbij een belangrijke rol.

STOWA en waterKWALITEIT in de stedelijke omgeving

STOWA ontwikkelt kennis om water van toegevoegde waarde te laten zijn in de stedelijke omgeving. Publicaties hierover vindt u onder het tabblad "publicaties".