Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaatbestendige steden (KvK-4)

Kennis voor klimaat 4; Klimaatbestendige steden

Klimaatbestendige steden, Climate Proof Cities (CPC), is één van de acht thema’s van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Het onderzoek levert kennis om de gebouwde omgeving duurzaam te laten functioneren onder veranderende klimaatomstandigheden. Het programma besteedt aandacht de aan toenemende kans op langdurig hitte en droogte in de stad en aan de toenemende risico’s van wateroverlast door frequentere en intensievere regenbuien.

Doel

Doel van het onderzoeksprogramma is verbetering van het aanpassingsvermogen en vermindering van de kwetsbaarheid van de stedelijke omgeving voor klimaatverandering en de ontwikkeling van strategieën en beleidsinstrumenten voor de aanpassing van de ruimtelijke inrichting en bebouwing.
De volgende 5 vragen staan centraal:

  1. Hoe werkt het lokale klimaat in Nederlandse steden?
  2. Hoe kwetsbaar zijn Nederlandse steden voor de effecten van klimaatverandering?
  3. Welke maatregelen kunnen genomen worden om steden beter aan te passen aan een toekomstig klimaat?
  4. Hoe kunnen deze maatregelen bestuurlijk geïmplementeerd worden?
  5. Wat is de uiteindelijke balans van kosten en baten van de aanpassingsmaatregelen?

Organisatie

Binnen het consortium werken vele onderzoekers en promovendi van verschillende onderzoeksinstituten en diverse achtergronden aan een 20-tal deelprojecten om de hierboven genoemde onderzoeksvragen te beantwoorden. Om de bruikbaarheid van de uitkomsten in de praktijk te vergroten, werkt CPC vier case studies uit. Deze worden uitgewerkt  in verschillende stedelijke gebieden, te weten: Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Utrecht en in Brabant. Het consortium wordt geleid door Ronald Albers (TNO). STOWA heeft zitting in de stuurgroep van het programma en draagt financieel bij aan het onderzoek. Er zijn vier waterschappen betrokken bij de case studies: Waternet, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta.
Het onderzoeksprogramma van CPC sluit aan bij het  kennisprogramma Deltaproof en het Deltadeelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering.

Resultaten

Het CPC onderzoek liep tot eind 2014. Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC) heeft veel kennis opgeleverd over het klimaatbestendig maken van de Nederlandse steden. De resultaten zijn samengevat in negen boeken. Deel vier gaat over Klimaat en de stad. Resultaten van deelstudies en tussentijdse rapporten zijn hier te vinden. In het artikel “Kennis voor klimaatbestendige steden” dat verschenen is in H2O Online worden in vogelvlucht de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek beschreven.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kennis voor Klimaat. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Kees Broks.