Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaatactieve stad verbindt!

Klimaatactieve Stad

Tijdens de Innovatie-estafette in 2013 presenteerde klimaatambassadeur Stefan Kuks het initiatief Klimaatactieve Stad. Dit is een landelijke beweging om klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in bebouwd gebied in samenhang te bekijken. Er worden dwarsverbanden gezocht en kansen gecreëerd om andere maatschappelijke opgaven in de stad mee te nemen (zoals ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, leefbaarheid) waarbij wordt samengewerkt met inwoners en bedrijfsleven. “Water” is de aanjager én fungeert als verbindend element tussen verschillende (beleids)doelen en betrokkenen. Klimaatactieve Stad ondersteunt de Lokale Klimaatagenda en het programma Klimaatbestendige stad. Meer informatie.

Waarom adaptatie?

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan zijn onvermijdelijk. De gemiddelde temperatuur in Nederland stijgt en dit zal de komende decennia doorzetten, ook al zou morgen de mondiale uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Klimaatadaptatie, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, is dus noodzakelijk.

Klimaatbestendige Stad

In 2013 is het Manifest Klimaatbestendige Stad opgesteld. De vier coalities van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering roepen overheden en marktpartijen op om samen met de inwoners van de stad verantwoordelijkheid te nemen voor een klimaatbestendige stad. Hieruit is onder andere de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie voortgekomen.

Waarom mitigatie?

Op kwetsbare, kansarme plekken in de wereld is aanpassen aan klimaatverandering moeilijker. Het is er warmer en droger, waardoor de effecten ingrijpender zijn, of de organisatie, kennis en middelen ontbreken om bijvoorbeeld zware kustversterkingen te realiseren. Klimaatmitigatie, het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatverandering, is daarom een morele verplichting.

Daarnaast heeft klimaatverandering effect op de natuur (afnemende soortenrijkdom, verstoorde relaties in de voedselketen), landbouw (toenemende risico’s op schade), gezondheid (hittestress, slechte luchtkwaliteit, toename ziekten en allergieën) en bodemdaling. Deze effecten vormen een bedreiging voor Nederland. Er komt een moment dat adaptatie niet meer voldoende helpt. Oók mitigatie is noodzakelijk.

(Lokale) klimaatagenda

Hoe de Nederlandse overheid de veranderingen in het klimaat, zoals extreme hitte en neerslag, zoveel mogelijk wil voorkomen (mitigatie) en zich wil aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen (adaptatie) staat in de “Klimaatagenda; weerbaar, welvarend en groen” (2013). De Klimaatagenda zet een stip op de horizon voor 2030. Daarmee bouwt het kabinet voort op het SER-energieakkoord dat zich vooral op de periode tot 2020 richt.

Het SER Energieakkoord stimuleert waterschappen, gemeenten, lokale partijen, bedrijven en burgers verder vorm te geven aan de verduurzaming van Nederland. Zo willen waterschappen in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam opwekken. In een energieke samenleving werken overheden samen met burgers en bedrijven om hun klimaatambities waar te maken. Green deals stimuleren duurzame initiatieven.

De Lokale Klimaatagenda “Werk maken van klimaat; Klimaatagenda 2011-2014” beschrijft met welke acties overheden hun CO2-reductiedoelstellingen willen bereiken in de periode 2011-2014.

De verbinding tussen adaptatie en mitigatie: de klimaatactieve stad

Klimaatadaptatie is niet nieuw: waterschappen en gemeenten zijn al bezig met het uitwerken van maatregelen en het ontwikkelen van klimaatstrategieën. Termen als de klimaatbestendige stad, energieneutrale stad, lokale klimaatstrategie, waterrobuuste stad, adaptatiestrategie, CO2-neutrale stad, stresstest, klimaattoets enzovoort komen veelvuldig voor. De ene keer ligt de nadruk op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie), een andere keer op het nemen van maatregelen tegen hitte of het voorkomen van wateroverlast (adaptatie). Nog zelden worden adaptatie en mitigatie in samenhang bekeken.

STOWA & Klimaatactieve Stad

Klimaatactieve Stad (KAS) is een een gezamenlijk initiatief van gemeenten, waterschappen, de Unie van Waterschappen en STOWA. STOWA inventariseert samen met de Unie van Waterschappen de behoefte aan kennis, methodieken en instrumenten om de beweging Klimaatactieve Stad in de praktijk te ondersteunen. STOWA en Stichting RIONED werken nauw samen met waterschappen, gemeenten, kennisinstituten en andere partijen aan onderzoek en de ontwikkeling van geschikte methodieken, instrumenten en kennisverspreiding om waterbeheerders te ondersteunen bij een doelmatige uitwerking van klimaatadaptatie en mitigatie. Meer informatie:

 • Deltaproof
  Informatie over de thema's “klimaatbestendigheid” en “waterrobuust bouwen”.
 • Nieuwe sanitatie en Saniwijzer
  Innovaties en voorbeeldprojecten op het gebied van inzameling, transport en verwerking van afvalwater.
 • Water&Energie
  Informatie over hoe het energieverbruik in de waterketen en het watersysteem kan worden verminderd en hoe energie kan worden teruggewonnen.
 • Hydrotheek Kennis voor Klimaat
  Publicaties in het kader van het onderzoeksprogramma over klimaatadaptatie en -mitigatie in het stedelijk gebied.