Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’

De Community of Practice 'Meten en monitoren Groenblauwe daken' (gestart november 2015) is een leergroep voor waterschappen en gemeenten. De CoP is bedoeld om kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken.

Zes meetdaken vormen de basis voor de CoP: NIOO-daklab (Wageningen), Polderdak (Amsterdam), Alexandrium (Rotterdam), Ecopannendaken (Enschede), Herderscheeschool (Utrecht) en Smartroof 2.0 (Amsterdam) Vertegenwoordigers van deze daken willen graag samen met andere waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen van elkaars werkpraktijk leren en gebruik maken van aanvullende kennis uit wetenschap en kennisinstellingen.

Onze  Ambities

  1. Meetmethoden vastgesteld en uniform
  2. Meetdata en kennis ontsloten, openbaar en integraal beschikbaar
  3. De werking van groenblauwe daken is bekend en geaccepteerd
  4. CoP is het deskundigennetwerk voor meten & monitoren op groenblauwe daken
  5. Leren van buiten (burgerparticipatie, kracht van de markt, andere sectoren)
  6. Belang voor de maatschappij in beeld

Bijeenkomsten 2017

De bijeenkomsten in 2017 vinden plaats op:

  • dinsdag 14 maart (Alexandrium Rotterdam) - tevens “twinning” sessie met de Green Deal Groene Daken die in de middag een bijeenkomst heeft;
  • donderdag 15 juni 2017 (NIOO, Wageningen);
  • dinsdag 19 sept 2017 (Ecopannen, Enschede);
  • donderdag 23 nov 2017 (Smartroof 2.0, Amsterdam).


De bijeenkomsten in 2016 vonden plaats op 8 maart (COP 1), 7 juni (COP 2), 27 september (COP 3) en 29 november (COP 4). Verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vindt u hiernaast, onder Downloads.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carleen Mesters, 06 21 50 89 14.

Recente artikelen, publicaties en verslagen

Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken? In: H2O,  2016
Tellen waterschappen de waterberging op groene daken mee als compensatie voor de toename van verhard oppervlak, de zogenaamde ‘watercompensatie’? In de afgelopen vijf jaar is dit vaker vastgelegd in het waterschapsbeleid. Om het beleid verder te ontwikkelen is meer kennis nodig over de effecten van groene daken. In dit artikel beschrijven Marc Laeven en Kees Broks de stand van zaken anno 2016 (H2O, november 2016)

Klimaatadaptatie in een stroomversnelling. Waterberging als tastbare maatregel in Stroomversnellings projecten (rapport 2016)
Differentiatie van gebouwgebonden belastingen, stimuleert gebouweigenaren om hun gebouwen en percelen klimaatadaptief en energieneutraal te maken. Vanuit de COP zijn data geleverd aan Stroomversnelling, dat samen met de Green Deal Groene Daken op zoek is naar pilots om groene daken, klimaatvriendelijke tuinen en energieneutrale woningen in 2017 door te rekenen. Dit rapport richt zich daarom specifiek op de hemelwateropgave. De toename van het aantal hevige piekbuien door klimaatverandering speelt een rol door heel Nederland. Er liggen kansen om oplossingen hiervoor te combineren met Stroomversnelling projecten. In dit rapport zijn de bevindingen van deze verkenning opgeschreven.

Verslag STOWA-KNW seminar 4 oktober 2016 'Hoe SMART zijn onze daken?', 4 oktober 2016
Groene daken hebben hun weg gevonden in Nederland. Na het gewone sedumdak is er de roep om meer waterberging, vergroting van biodiversiteit en ruimte voor stadstuinieren. In dit groter wordende speelveld is het belangrijk de recente ervaringen en inzichten te delen. Daarover spraken gemeenten, waterschappen, wetenschappers en bedrijven met elkaar op 4 oktober tijdens het symposium “Hoe SMART zijn groene daken” onder leiding van dagvoorzitter Christoph Maria Ravesloot in de Kargadoor in Utrecht [verslag door Carleen Mesters, H2O november 2016]

Een betere leefomgeving begint van bovenaf  In: H20, 2016
Een betere leefomgeving begint van bovenaf. Impressie van het STOWA/KNW seminar op 4 oktober 2016 door Eilard Jacobs geschreven voor H2O (november 2016).

Hoe blauw zijn groene daken? In: H2O-Water Matters, 2015
Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen fijnstof op en zorgen voor biodiversiteit, verkoeling en ruimtelijke kwaliteit. Voor de waterhuishouding is belangrijk dat groene daken de neerslag vasthouden en de afvoer vertragen. Maar hoe moeten we groene daken dimensioneren en toepassen om een bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit, het tegengaan van wateroverlast en het beperken van de (piek)afvoer naar oppervlaktewater? Artikel in H2O door Kees Broks en Harry van Luijtelaar (oktober 2015)

Groene zonnepanelen (Rapport, 2017)
Adviesrapport geschreven ter afsluiting van een derdejaars stage van Alexandra van Waes voor haar opleiding Milieukunde aan HAS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch. Dit adviesrapport voor de gemeente‘s-Hertogenbosch is het resultaat van 20 weken onderzoek naar groene daken, zonnepanelen en de combinatie van beiden. Dit onderzoek is uitgevoerd gedurende de periode van eind augustus 2016 tot en met eindjanuari 2017.Gedurende het onderzoek zijn de bedenkingen, technische randvoorwaarden en voor-en nadelen van groene daken, zonnepanelen en de combinatie hiervan onderzocht

Publicaties over Groene daken in de STOWA Hydrotheek

Groene daken nader beschouwd - Publicatie 2015-12